Polityka prywatności

Korzystanie ze strony internetowej www.sprytnebiuro.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.sprytnebiuro.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail kontakt@sprytnebiuro.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony.

Definicje

„Klient” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

„Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.sprytnebiuro.pl.

Kto jest administratorem danych osobowych Klientów

Administratorem danych osobowych Klientów jest PPHU JUMAR Sp z o.o. w likwidacji z siedzibą w Międzyrzeczu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 69, 66-300 Międzyrzecz wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS numer 0000141681 (dalej ADO).

Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Świadczenie usługi drogą elektroniczną jaką jest przeglądanie strony internetowej www.sprytnebiuro.pl wiąże się z przetwarzaniem danych. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez link, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Stroną. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

ADO wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej obciążających serwer. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO jakim jest sprawnie i skutecznie funkcjonująca strona jak i bezpieczeństwo osób z niego korzystających.

Założenie Konta na Stronie wiąże się z zawarciem umowy Klienta z ADO o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta. Aby założyć konto należy podać dane osobowe niezbędne do jego prowadzenia. Podanie tych danych jest warunkiem wykonania umowy i taka jest podstawa prawna przetwarzania. Klient może w każdej chwili rozwiązać umowę o prowadzenie Konta na Stronie.

Subskrypcja Newslettera wiążę się z zawarciem umowy Klienta z ADO o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na przekazywaniu informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej Klientowi. Aby otrzymać Newsletter należy podać dane osobowe. Podanie tych danych jest warunkiem wykonania umowy i taka jest podstawa prawna przetwarzania. Klient w każdej chwili może rozwiązać umowę o subskrypcji Newslettera.

Korzystanie z formularza do przesyłania produktów cyfrowych oferowanych przez Stronę wiąże się z zawarciem umowy na przesyłanie produktów cyfrowych. Podstawą przetwarzania danych jest wykonanie wspomnianej umowy. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo. W ramach umowy dane będą wykorzystywane do kontaktu z klientem, przesyłania mu informacji handlowych o produktach i usługach Strony. Klient w każdej chwili może poprosić o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych.

Dokonanie zakupu poprzez Stronę wiążę się z podaniem danych osobowych. Jest to niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy oraz podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia. Ponadto podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO. Dane podane w związku z zakupem są również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu ADO, celem ochrony roszczeń, kontroli sprawnego świadczenia usług, ulepszania funkcjonowania Strony, tworzenie skutecznej oferty Strony i kontroli kosztów tej oferty np. poprzez wysłanie prośby o recenzję zakupionych produktów.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe

ADO przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  • firmom świadczącym usługi wsparcia IT (w tym hosting),
  • firmom świadczącym usługi „email marketing”,
  • firmom kurierskim lub firmom pośredniczącym w nabyciu tych usług,
  • operatorom systemu płatności,
  • organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

Dane osobowe zebrane przez ADO będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te zostały zebrane. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy osoba, której dane są przetwarzane, zwróci się do ADO o zaprzestanie przetwarzania jej danych osobowych. Wykonanie jednak tego prawa może nie być możliwe w pewnych sytuacjach ze względu na wymogi prawne ciążące na ADO. Okres przetwarzania danych osobowych w niektórych przypadkach określają przepisy szczegółowe np. okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych ADO lub osoby, której dane są przetwarzane w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży.

Jakie są prawa osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych?

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wykonanie niektórych z praw może nie być możliwe ze względu na wymogi prawne ciążące na ADO.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie ADO. Ponadto ADO udostępnia adres kontakt@sprytnebiuro.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy ADO będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, ADO nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych jest wymogiem umownym. Brak podania danych uniemożliwi wykonanie umowy sprzedaży, umowy o prowadzenie konta, subskrypcję newslettera, umowy na przesyłanie produktów cyfrowych,  umowy o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych na Stronie. Podanie danych osobowych jest też wymogiem ustawowym w przypadku prośby o fakturę.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Tak. Klient podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług ADO, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.